Mosonmagyaróvár

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető beosztás ellátására pályázat

„Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Tanácsa”

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/B.§ alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

intézményvezető beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                              teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:                a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:                              9200 Mosonmagyaróvár, Soproni u. 65.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, ellenőrzése.

Az intézmény közfeladata: szociális közszolgáltatás

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és e törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,

-          büntetlen előélet, és nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

rendelkezzen:

- az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében foglaltak szerinti felsőfokú végzettség,

  - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésében meghatározott szakmai gyakorlattal,

-            vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítése, illetve ezzel nem rendelkező pályázó esetén, amennyiben nem mentesül letételének kötelezettsége alól a megbízást követő 1 éven belüli megszerzése,

-      az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek,

-      vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          legalább 5 év vezetői gyakorlat

-          felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

-          B kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          az álláshely betöltéséhez szükséges képesítést igazoló okirat(ok) másolata,

-          kilencven napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány büntetlen előélet igazolásáról, valamint annak igazolásáról, hogy a közalkalmazott a végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2c) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelel,

-          a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

-          részletes szakmai önéletrajza,

-          az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, vezetői elképzelések,

-          nyilatkozat arról, hogy:

§   az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul

§  amennyiben vezetőképzésen nem vett részt, és nem mentesül létének kötelezettsége alól, vállalja annak a megbízást követő 1 éven belüli letételét,

§  kinevezése esetén munkaköri (közalkalmazotti jogviszonyával és vezetői megbízásával kapcsolatban) összeférhetetlenség nem áll fenn,

§  nem áll a cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

§  a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.

 

A vezetői beosztás betölthetőségének időpontja: 2022. december 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mosonmagyaróvár Térségi Társulási Tanács elnöke Dr. Árvay István nyújt a 06/96 577-801 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja: elektronikusan, polgarmester@mosonmagyarovar.hu e-mail címre kell benyújtani.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a benyújtási határidő után a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Tanácsa által létrehozott eseti bizottság – a jogszabályokban előírt határidők betartásával - meghallgatja. A bizottság írásos véleményét mérlegelve a Társulási Tanács az elbírálás határidejéig meghozza döntését.

A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidőt követő első társulási tanács ülés, de legkésőbb 2022. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

- Társulás azon önkormányzatainak székhelyén a helyben szokásos módon, akik a     szolgáltatást igénybe veszik

-  Mosonmagyaróvár város honlapján: www.mosonmagyarovar.hu,

-  Mosonmagyaróvár Térségi Társulás honlapján a www.mosonmagyarovarterseg.hu,

- a Nemzeti Közigazgatási Intézet (Kormányzati Személyügyi Központ) internetes oldalán.